The Bridge
Board Member Finance

  • Other
  • Finance
  • Other ownership

Deze opdracht is gesloten

The Bridge

Kansenongelijkheid is een urgent en hardnekkig probleem in het Nederlands onderwijs. Stichting The Bridge Learning Interventions (The Bridge) reduceert kansenongelijkheid door maatschappelijk kwetsbare leerlingen te ondersteunen met “Bridge High Dosage Tutoring” (Bridge HDT) op basis- en middelbare scholen.

Bridge HDT is een methode waarmee baanbrekende resultaten worden behaald voor kansarme kinderen, hun ouders en hun scholen. De methodiek wordt aangeboden als aanvulling op het reguliere schoolprogramma en houdt in dat leerlingen onder schooltijd in een 2-op-1 setting (2 leerlingen, 1 tutor) 1 lesuur per schooldag ondersteuning krijgen van hun persoonlijke tutor. Met school, ouders en tutoren wordt gewerkt aan zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het doel daarvan is dat zij niet alleen hun actuele leerachterstand inlopen, maar tevens het zelfvertrouwen, de zelfdiscipline, de groeiambitie en de leervaardigheden opdoen om hun school verder zelfstandig succesvol te kunnen doorlopen.

De methode is ontwikkeld in de Verenigde Staten, waar wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de methode al sedert langere tijd beschikbaar is. De organisatie SAGA Education is daar verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en is ook in Nederland betrokken bij de implementatie en kwaliteitscontrole van de projecten. Ook de Nederlandse projecten worden wetenschappelijk onderzocht op effectiviteit. The Bridge werkt nauw samen met een team van onderzoekers aan de UvA onder leiding van Bowen Paulle (https://www.uva.nl/en/profile/p/a/b.paulle/b.paulle.html), die randomized controlled trials uitvoert. Ook hieruit blijkt vooralsnog dat de methode geweldige resultaten boekt (zie www.uva.nl/sepp).

The Bridge wil een serieuze doorbraak realiseren in de bestrijding van kansenongelijkheid. Het uiteindelijk doel van The Bridge is niets minder dan deze evidence-based benadering uit de VS om te zetten in regulier (overheids)beleid dat in hoge mate bijdraagt aan het verminderen van de ongelijkheid in onderwijskansen in heel Nederland. Enkele samenwerkingspartners van The Bridge die de projecten (financieel) ondersteunen en nauwlettend volgen zijn de Gemeente Amsterdam, Haarlem, IMC foundation en de Gelijke Kansen Alliantie (Min. van OCW).

Strategie en organisatie

Stichting The Bridge Learning Interventions, gevestigd in Haarlem, begon in 2017 met 6 FTE. Op dit moment werken er 25 FTE en binnenkort verwachten we te horen dat The Bridge een spurt naar meer dan 30 FTE’s afgerond zal hebben. De groei van The Bridge is het resultaat van de consequente kwaliteit van de werkzaamheden in het veld, het ontwikkelen van een sterke organisatiecultuur, gericht op samenwerking en ondersteuning en de hulp van een reeks partnerorganisaties (https://www.tbli.nl/partners/). En bovenal is The Bridge gegroeid omdat het geweldige resultaten boekt voor de doelgroep.

The Bridge zet zich in om in de toekomst nog veel, veel meer risicoleerlingen te helpen. Dit betekent opschalen. Dit betekent ook het ontwerpen en implementeren van een kosteneffectieve operatie. En het betekent het versterken van de organisatie. The Bridge bestaat (op dit moment) uit een drietal projectteams van goed opgeleide, gemotiveerde en maatschappelijk betrokken professionals (tutoren). De projecten worden uitgevoerd in het basis-en voortgezet onderwijs in buurten met een lage sociaal-economische status in Amsterdam en Haarlem. Elk projectteam wordt gecoacht dooreen site director, die tevens aanspreekpunt is voor de school. Een centraal bureau, bestaande uit directeur Anne Kielman en een aantal stafmedewerkers (https://tbli.nl/ons-team/) levert ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteitscontrole, HRM, communicatie met externe partijen, financiën en contact met het onderzoeksteam.

Het bestuur van The Bridge heeft een voorzitter, een financieel bestuurslid, een secretaris en een lid met onderwijs expertise. De positie van financieel bestuurslid is momenteel vacant.

Zie www.tbli.nl/ voor meer informatie over de medewerkers van The Bridge, over de aanpak van High Dosage Tutoring (HDT), over haar missie, over haar inzet voor wetenschappelijke onderwijshervorming en over de resultaten van haar projecten in Haarlem en Amsterdam.

Financieel Bestuurslid

The Bridge is op zoek naar een financieel bestuurslid die zich thuis voelt bij een besturingsmodel gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid en onderlinge afhankelijkheid. Iemand die de balans weet te vinden tussen kritisch tegenspel en constructieve samenwerking. The Bridge is niet op zoek naar ‘activistische’ bestuursleden. Er wordt niet van de leden verwacht dat zij voortdurend toezicht houden op, pro bono-diensten aanbieden aan of anderszins omkomen in Bridge-gerelateerde activiteiten. Wel hopen we dat Brige bestuursleden oprecht nieuwsgierig zijn naar het wel en wee van de organisatie en bereid zijn om gevraagd en ongevraagd, soms op ad-hoc basis, advies te geven over uiteenlopende financiële en niet financiële onderwerpen.

Commitment

De verwachting is dat bestuursvergaderingen drie of vier keer per jaar zullen plaatsvinden (face to face of eventueel via videoconferencing). De directeur levert vooraf stukken aan waarin de status quo en toekomstplannen worden weergegeven. De bestuursleden beoordelen de stukken en leveren tijdens de vergaderingen advies vanuit hun eigen expertise. Daarnaast is de verwachting dat bestuursleden gemiddeld tussen de één en vier uur per maand investeren in Bridge-gerelateerde activiteiten zoals voorbereiding, bestuderen van stukken of het beantwoorden van ad-hoc vragen. Wij vragen van bestuursleden dat zij zich voor minimaal één en bij voorkeur twee jaar committeren. Na een periode van vier jaar eindigt het mandaat van bestuursleden automatisch of wordt het lidmaatschap hersteld (voor maximaal nog eens vier jaar). Zoals bij alle non-profitorganisaties met een ANBI-status, is het lidmaatschap van het bestuur van The Bridge onbezoldigd. Reiskosten kunnen worden vergoed en er is een mogelijkheid om vrijwilligersvergoeding te krijgen.

Functie-eisen

• heeft hart voor de doelgroep; is betrokken bij de doelstelling en de aard van The Bridge;
• bezit bestuurlijke kwaliteiten, is bij voorkeur al eens eerder bestuurder in een non-profit organisatie geweest;
• is ambassadeur van The Bridge en is in staat en bereid de visie, de missie en het beleid van The Bridge uit te dragen;
• kan besturen op hoofdlijnen;
• kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
• past bij de cultuur van de organisatie; is gewend om te gaan met sensitieve, betrokken, purpose-driven professionals;
• stelt zich op als externe sparring partner voor zowel de directeur en de centrale kantoormedewerkers, als voor de overige bestuursleden en Bowen Paulle*.

* Hoewel zijn rol informeel is, heeft Bowen sinds het begin een belangrijke rol gespeeld in de activiteiten van The Bridge en blijft hij Anne, het hoofdkantoor, de site-directeuren en de docenten ondersteunen. Ook onderhoudt hij het contact met bestuursleden.

Financieel

• heeft strategische kwaliteiten, maar heeft tegelijkertijd zicht op ‘de kleine cijfers’; kan toezichthouden op de financiële stromen van de stichting en de soms complexe financieringsstromen
• heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren;
• weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening en tussentijdse begroting.
• is betrokken bij het overleg met de accountant inzake de accountantsverklaring en toelichting bij de jaarrekening;